Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
19:01
3602 08d2
Oto paradoks straty: jak coś, czego już nie ma, tak bardzo może nam ciążyć?
Reposted fromzenibyja zenibyja viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:02
the museum of tears
17:54
2601 e2ab
Reposted fromclitoris clitoris viaegocentricgirl egocentricgirl
21:12
21:09
19:41
4208 4743
19:41
4669 f657
19:40
19:39
9990 88d8 500

vintageeveryday:

Nikola Tesla​ in his lab, casually reading while volts of electricity fly through the air, 1899.

Reposted frombelislythindor belislythindor viakarmacoma karmacoma
19:33
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viairmelin irmelin
19:31
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viavigil vigil
18:35
... to po co całowałeś
mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
16:25
4534 e7e8
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:24
4566 8eaf 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:22
16:02
13:25
13:22
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą...” ”
— Tadeusz Różewicz
13:19
7845 d506
Reposted frommaruuda maruuda viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:32
3105 7ab8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl